Ban Kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2011 - 2015


 

 

ThS. Ngô Ngọc Thịnh                                                                                         
Trưởng Ban Kiểm soát
KS. Nguyễn Văn Doanh                                                                                       
Thành viên Ban Kiểm soát
KS.Đoàn Văn Khang                                                                                         
Thành viên Ban Kiểm soátBan Kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2010

Quay về trang chủ

KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lượt truy cập : 4.993.577
Online : 11