Lĩnh vực hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Quy hoạch xây dựng, quy hoạch khu công nghiệp
  Quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; quy hoạch điểm dân cư nông thôn; quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

 • Lập dự án đầu tư - Tư vấn thẩm định và quản lý dự án đầu tư
  Nghiên cứu chuẩn bị đầu tư; điều tra, thăm dò thị trường; khảo sát, lựa chọn địa điểm. Lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các báo cáo liên quan. Tư vấn thẩm định dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư.

 • Khảo sát, thiết kế công trình – Tư vấn thẩm định thiết kế.
  Đo đạc địa hình; khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình; khảo sát địa chất công trình; khảo sát thuỷ văn. Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, thuỷ lợi. Tư vấn thẩm định thiết kế và tổng dự toán.

 • Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
  Tổng thầu xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, thuỷ lợi. 
   
 • Tư vấn quản lý thực hiện dự án, giám sát chất lượng xây lắp công trình.
  Thay mặt chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án, lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu xây lắp và thiết bị; quản lý toàn bộ hoặc từng phần trong quá trình lắp đặt thiết bị và xây dựng công trình. Tư vấn kiểm định chất lượng thiết bị và công trình; tư vấn giám sát chất lượng  xây lắp công trình.

 • Chuyển giao công nghệ, kỹ thuật
  Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; huấn luyện, đào tạo và chuyển giao công nghệ; lập phần mềm; thiết kế và lắp đặt hệ thống điều khiển tự động cho dây chuyền công nghệ, hệ thống thiết bị tin học.

 • Tư vấn quản lý môi trường
  Điều tra, khảo sát, nghiên cứu đánh giá tác động môi trường phục vụ dự án đầu tư phát triển. Tư vấn thiết kế xử lý nước cấp, xử lý  chất thải; chuyển giao công nghệ, kỹ thuật môi trường.

 • Sản xuất vật liệu, chế tạo thiết bị
  Sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp. Chế tạo, lắp đặt và chuyển giao công nghệ sản xuất thiết bị điện, mạ, sơn công nghiệp.

 • Dịch vụ thương mại
  Thực hiện dịch vụ xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, sản phẩm công nghiệp. Kinh doanh, đại lý mua bán, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị văn phòng, điện tử, thông tin. 

Giới thiệu chung
Lĩnh vực hoạt động
Sơ đồ tổ chức
Hội đồng Quản trị
Ban Kiểm soát
Ban Điều hành
Các Phòng, Ban, Trung tâm, Xí nghiệp

KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Lượt truy cập : 4.993.527
Online : 12